Conference Contact

Overall: Liu wei

+86 18646307920,  w_liu@hit.edu.cn

Conference service: Hang chunjin:

+86 18686868816,  hangcj@hit.edu.cn

Paper: Wang chenxi

+86 15776807212,  wangchenxi@hit.edu.cn

Website: An rong

+86 15145119819,  anr@hit.edu.cn

Registration:

Zhang shuang:86-10-64655251,  zhangs1189@sina.com

Huang nan:86-10-68213287,  huangnan@cie-info.org.cn

Exhibition & Sponsorship:

Zhang shuang:86-10-64655251,  zhangs1189@sina.com

Wu weina:86-10-68213287,  wuweina@cie-info.org.cn